πоетична лабораторія
*π* Poetrum.com
Строфа [2-20]
Схема [a,b,c,d]
Стопа [0,1]
a
b
10 (X)
01 (Я)
100 (Д)
010 (М)
001 (Н)
1 - наголос
якщо всі стопи визначатимуться автоматично (обрано "авто" за замовчуванням), то обрані строфа і схема не враховуються
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налаштувати
Аналізувати
Відповідність стопам (правильні наголоси)
Відсутні наголоси
Тонічні помилки
Прозорість
Розпізнано слів
Нерозпізнані слова